Menu
https://www.forbettercare.eu/nl/gebruiksvoorwaarden-website-fbc-b-v
Dé online video-database voor toedieningsvormen van medicatie.

 

Gebruiksvoorwaarden Web Site For Better Care B.V.

Deze Web Site  www.forbettercare.eu inclusief Web Shop en Elektronische Leeromgeving (hierna Web Site) wordt u aangeboden door For Better Care B.V., gevestigd aan Eisenhowerstraat 7, 5121 AV Rijen, Nederland (Hierna FBC)).

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Web Site.

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaardt u expliciet de gebruiksvoorwaarden van FBC. Als u niet akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze Web Site niet te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door FBC worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Web Site na plaatsing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te bekijken.

FBC behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Web Site of wijzigingen en updates met betrekking tot de Web Site of de Inhoud van de Web Site te maken. FBC behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

3. Privacy beleid

Persoonlijke informatie verzameld via deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt binnen het kader van de dienstverlening van FBC.

4. Disclaimer

De Web Site heeft het Secure Sockets Layer certificaat (SSL) voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid van bezoekers. FBC geeft geen garanties of verklaringen dat de Web Site aan uw vereisten voldoet. Voorts wordt niet gegarandeerd dat deze Web Site ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is, noch dat informatie en materiaal op deze Web Site juist, volledig, nauwkeurig en/of betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De Web Site is een openbare website, daardoor genieten gebruikers geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie.

Het downloaden van materiaal door het gebruik van deze Web Site gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

De website richt zich uitsluitend op zorgprofessionals (in opleiding), mantelzorgers en zorgontvangers. In de onderstaande punten 4a en 4b worden de geldende nadere eisen gespecificeerd beschreven.

De inhoud van het aanbod betreft risicovolle handelingen, waaronder de in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) genoemde ‘veertien voorbehouden handelingen’. De Wet BIG beoogt: de kwaliteit van de beroepsbeoefening te bevorderen en de zorgontvanger te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden handelingen. Alle voorbehouden handelingen zijn risicovol.

4a. Zorgprofessionals (in opleiding)

Bevoegd: Verpleegkundigen of verzorgenden doen tijdens een opleiding theoretische en praktische kennis op over het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Na een toets of examen wordt een diploma of certificaat afgegeven. De medewerker is dan bevoegd om de geleerde handelingen uit te voeren. In de praktijk wil dit niet zeggen dat de medewerker bekwaam is om de handeling verantwoord uit te voeren.

N.B.: Medewerkers die recent een opleiding hebben afgerond zijn o.b.v. het behalen van het diploma bevoegd en bekwaam. Zij hebben laten zien dat zij de kennis en vaardigheden voor de handelingen voldoende beheersen.

Bekwaam: Van bekwaamheid is sprake als er voldoende kennis en praktische vaardigheid is met betrekking tot de te verrichten handeling.

Dat betekent dat:

  • er sprake moet zijn van theoretische basiskennis over de handeling (protocollen/handleidingen)
  • de uitvoerende medewerker is bekend met:
  • de situatie waarin de handeling wordt uitgevoerd
  • de te verwachten complicaties van de handeling
  • hij herkent de signalen die op deze complicaties wijzen
  • en kan de noodzakelijke handelingen verrichten bij het optreden van complicaties
  • de handeling diverse malen in de praktijk is uitgevoerd
  • en de medewerker is in staat de handeling op een verantwoorde wijze uit te voeren.

4b. Mantelzorgers of zorgvrijwilligers

Iedere mantelzorger of zorgvrijwilliger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen die hij/zij verricht. Als mantelzorgers/zorgvrijwilligers risicovolle handelingen verrichten, moeten zij daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mogelijk is. Als hij/zij zich niet bekwaam acht moeten zij een opdracht voor het uitvoeren van een risicovolle handeling weigeren.

Voor zorgvrijwilligers geldt dat zij een risicovolle handeling alleen mogen uitvoeren na toestemming van de coördinator van de organisatie die de vrijwilliger inzet. Daarbij horen heldere afspraken over de handeling.

Zorgvrijwilligers dienen geen voorbehouden handelingen te verrichten.

De mantelzorger beslist zelfstandig over het wel of niet verrichten van voorbehouden handelingen, in overleg met de zorgontvanger.

4c. Onderscheid bevoegd en bekwaam

FBC wijst er met nadruk op dat het bekijken van de films en het lezen van de teksten uitsluitend kennis overdacht betreft. Dit betekent dat hierdoor niet de bevoegdheid verkregen wordt om de getoonde handelingen te verrichten. Deze bevoegdheid kan slechts verkregen worden nadat onder toezicht van een geregistreerd zorgprofessional, conform de wet B.I.G., voldoende praktijkervaring met deze getoonde handelingen is opgedaan, en door de toezichthoudende zorgprofessional als zodanig is geaccordeerd.

5. Registratie

Toegang tot bepaalde gebieden van de Web Site en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van de Web Site kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven.

Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. FBC stuurt u een bevestiging e-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de Web Site waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. FBC behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam te verwijderen, te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is.

FBC heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of inhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties in hoofdstuk 4 hierboven niet toegestaan is, zullen deze uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn, voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

7. Auteursrecht en andere eigendomsrechten

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud zijn alle eigendom van FBC. FBC is een geregistreerd handelsmerk.

8. Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord FBC te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van de website, films en toebehoren.

9. Stilleggen van de Site

FBC heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Web Site of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. FBC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan van inhoud op eigen hardware. Evenmin aanvaardt FBC verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud die niet door FBC zelf is geplaatst op de Web Site.

10. Geschillenbeslechting

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat als gebruiker akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregelen die voortvloeien uit, of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Web Site, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden, onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van de standplaats van FBC, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij deze rechtbank.

11. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

12. Geen afstand van recht

Indien FBC nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door FBC, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van FBC zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van FBC heeft juridisch gevolg.

Dank u voor uw bezoek aan onze Web Site.

 

 

 

Dé online video-database voor toedieningsvormen van medicatie.